Regulamin

REGULAMIN Konferencji In2Security

Celem Konferencji jest poszerzenie wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas serii wykładów i warsztatów, zapoznanie się z ofertą firm z branży, umożliwienie prezentacji własnych badań i osiągnięć naukowych w trakcie sesji studenckiej, integracja studentów z całej Polski oraz nawiązanie międzyuczelnianych kontaktów.
 1. Postanowienia ogólne
  • Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe „SecFault”, zwane dalej Organizatorem.
  • Konferencja odbędzie się w dniach od 19.11.2019 r. do 20.11.2019 r. na wydziale Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
  • W dniu 19.11.2019 r. odbędą się sesje panelowe z udziałem prelegentów: przedstawicieli świata nauki i praktyki/biznesu.
  • W dniu 20.11.2019 r. odbędą się zajęcia warsztatowe, prowadzone przez praktyków/przedstawicieli firm z branży cyberbezpieczeństwa.
  • Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników i stanowią integralną część zgłoszenia Uczestnictwa w Wydarzeniu naukowym/Konferencji
  • Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://in2security.pl/
 2. Zasady uczestnictwa:
  • Udział w Konferencji jest bezpłatny.
  • Podstawą Uczestnictwa w 1-szym lub 2-gim dniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Wydarzenia. Obowiązuje osobna rejestracja na 1-szy i na 2-gi dzień Konferencji.
  • Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania przygotowanych miejsc.
  • O dopełnieniu wszystkich formalności Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
  • Organizator ma prawo do niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Konferencji bez podania przyczyny.
 3. Ochrona danych osobowych:
  • Administratorem danych osobowych jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Akademicka 2A.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@polsl.pl.
  • Dane osobowe Uczestników przetwarzane są w celu rejestracji Uczestnictwa w Konferencji, komunikowania się z Uczestnikami w celu organizacji konferencji, udokumentowania jej przebiegu, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Politechnikę Śląską – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku tej konferencji oraz odrębnie w przypadku innych konferencji bądź wydarzeń organizowanych przez administratora).
  • Uczestnik może wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
  • Podane przez Uczestnika dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w konferencji będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej konferencji przez uczelnię. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
  • Podane przez Uczestnika dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych.
  • Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
  • W celu udokumentowania konferencji, będą wykonywane w jej trakcie fotografie i filmy, które zostaną opublikowane na stronach internetowych należących do Politechniki Śląskiej.
 4. Postanowienia końcowe
  • Uczestnik Konferencji zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, BHP, porządkowych i przepisów bezpieczeństwa we wszystkich miejscach i przez cały okres jej trwania.
  • Organizator zapewni odpowiedni sprzęt komputerowy Uczestnikom dnia warsztatowego, którzy nie dysponują własnym sprzętem. Uczestnik powinien korzystać z użyczonego sprzętu jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, i wyłącznie w celu Uczestnictwa w warsztatach. Zabrania się dokonywania niedozwolonych zmian na sprzęcie/w systemie operacyjnym urządzenia.
  • Uczestnik biorący udział w Warsztatach bierze pełną odpowiedzialność prawną i finansową za swoje czyny.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne zgubione przedmioty Uczestnika.
  1. Regulamin konkursu

   § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Organizatorem konkursu in2security (zwanym dalej “Konkursem”), jest Studenckie Koło Naukowe „SecFault”, z siedzibą przy Wydziale Automatyki, Elektorniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na ul. Akademickiej 16, 44-100 Gpwice (zwane dalej „Organizatorem”).

   2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

   3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

   4. Konkurs jest prowadzony na stronach wydarzenia In2Security https://in2security.pl oraz https://www.facebook.com/In2SecConf/ (zwanej dalej “Fanpage”).

   5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

   § 2. UCZESTNICY KONKURSU

   1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące uczestnikiem konferencji in2security, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

   2. Uczestnik oświadcza, że:

   a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

   b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

   c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

   d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

   e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

   f. jest zarejestrowanym uczestnikiem konferencji in2security;

   3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć współpracownicy Organizatora.

   § 3. NAGRODA

   1. W Konkursie przewidziano dwie Nagrody – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

   2. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są klucze sprzętowe YubiKey 5 NFC.

   3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu In2Security – https://www.facebook.com/In2SecConf/

   4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

   5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

   § 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

   1. Konkurs jest dostępny na stronie konferencji in2security pod adresem https://in2security.pl/konkurs.html

   2. Konkurs trwa od dnia 19.11.2019 godz. 20:00 do 26.11.2019 godz. 23:59 lub do przesłania poprawnych flag przez dwóch Użytkowników konkursu (którekolwiek nadejdzie pierwsze).

   § 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

   1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest znalezienie i przesłanie (w formie e-mail na adres secfault@polsl.pl) znalezionej flagi.

   2. O wyłonieniu zwycięzcy decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń.

   3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/In2SecConf/ i na stronie konferencji pod adresem https://in2security.pl/konkurs.html

   § 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

   1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny, ale wymagagane jest, aby Użytkownik był zarejestrowanym uczestnikiem konferencji in2security.

   2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

   3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze wyłonienia pierwszych dwóch poprawnych odpowiedzi na zadanie opisane w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

   4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni do 2 zwycięzców.

   5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem e-maila na adres z którego zostało wysłane rozwiązanie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

   6. Przyznane w Konkursie nagrody będą dostępne do odebrania w sposób ustalony przez organizatora.

   7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

   § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

   1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możpwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli podane dane są niepełne lub nieaktualne lub uczestnik nie pojawi się na konferencji In2Security w dniu 19.11.2019 r.

   2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy ingerują w mechanizm działania Konkursu.

   3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

   4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony konferencji.

   § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

   1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Akademicka 2A.

   2. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

   3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@polsl.pl.

   4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

   5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

   6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności.

   7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

   8. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możpwość Uczestnictwa w Konkursie.

   § 9. PRAWA AUTORSKIE

   1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

   a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

   b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

   § 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

   1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

   2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

   3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

   4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs in2security z dnia 19.11.2019 r.”

   5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

   § 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11. 2019 r. i obowiązuje do 26.11.2019 r.

   2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

   3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

   4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: https://in2security.pl

   5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie In2Security https://in2security.pl/regulamin.html